URBANIZMUS A ARCHITEKTÚRA :
Vypracovávame všetky druhy a stupne územnoplánovacej, predprojektovej a projektovej dokumentácie, najmä :
Špecializujeme sa na zaregulovanie území (pozemkov) vhodných pre výstavbu rodinných domov. Pre dané územia vypracovávame urbanistické štúdie, projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenia a pre realizáciu dopravnej a technickej infraštruktúry obytných skupín.
Zabezpečujeme manažment a realitnú činnosť novo vznikajúcich obytných skupín rodinnej zástavby. Máme skúsenosti so zakladaním a činnosťou občianskych združení stavebníkov.
Zaoberáme sa projektovaním všetkých pozemných stavieb (bytové a nebytové budovy), najmä :
Projekt rodinného domu pre stavebné povolenie vypracovaný našim ateliérom obsahuje :
RODINNÝ DOM :
urbanistické štúdie
dokumentácie pre územné rozhodnutie
dokumentácie pre stavebné povolenie
dokumentácie pre realizáciu
Zabezpečujeme stavebný rozpočet s výkazom výmer, stavebný dozor, geodetické zameranie, hydrogeologický prieskum, energetický certifikát stavby, poradenstvo pri výbere stavebnej firmy, a pod.
Ako obchodný zástupca firmy PRODOM spol. s.r.o. ponúkame predaj katalógových projektov rodinných domov. Pre katalógový projekt rodinného domu projekčne zabezpečujeme polohové a výškové osadenie RD a napojenie na inžinierske siete – tzv. "Osadzovací projekt".
INŽINIERSKA ČINNOSŤ :
Vykonávame inžiniersku činnosť pre zabezpečenie stavieb rodinných domov, bytových domov, budov občianskej vybavenosti, priemyselných stavieb, dopravnej a technickej infraštruktúry obytných skupín.
v územnom konaní (vybavenie územného rozhodnutia)
v stavebnom konaní (vybavenie stavebného povolenia)
v kolaudačnom konaní (zabezpečenie kolaudácie stavieb)
rodinné domy (nízkoenergetické, pasívne) vrátane prípojok inžinierskych sietí
bytové domy, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry
budovy občianskej vybavenosti, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry
priemyselné stavby, vrátane dopravnej a technickej infraštruktúry
Polohové a výškové osadenie objektu RD a napojenie na inžinierske siete.
Sprievodná a súhrnná technická správa.
Architektúra - technická správa, situácia, základy, pôdorysy podlaží, rezy, pohľady, pôdorys strechy, pôdorys krovu s výkazom reziva, výpis prvkov (okenných a dverných otvorov), skladby podláh, v prípade požiadavky aj konštrukčné detaily.
Profesie - statika, elektroinštalácia (prípade požiadavky inteligentná elektroinštalácia), zdravotechnika (vodovod, kanalizácia splašková a dažďová, rozvod plynu), vykurovanie (ústredné, podlahové, stenové) prípadne aj riešenie vzduchotechniky, rekuperácie, tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltaiky, chladenia (klimatizácia, stropné a stenové chladenie), centrálny vysávač a pod., požiarna ochrana, (technické správy a výkresová časť vo všetkých profesiách).