OBYTNÁ SKUPINA „PRAMEŇ“ NITRA
OBYTNÁ SKUPINA „PRAMEŇ“ NITRA
- zástavba 167 rodinných domov s dopravnou a technickou infraštruktúrou
Obytná skupina sa nachádza v južnej časti mesta Nitry (za sídliskom Klokočina) smerom na Párovské Háje naľavo od Jarockej cesty.
V lokalite sú zrealizované, skolaudované a prevádzkované inžinierske siete: komunikácie, chodníky, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod,
el. rozvody VN, el. rozvody NN, transformovne, plynárenské zariadenia, verejné osvetlenie, TF rozvody. Súčasťou zrealizovaných inžinierskych sietí sú aj prípojky na stavebné pozemky.
Výstavba rodinného domu je možná ihneď po vybavení stavebného povolenia. Vybavenie stavebného povolenia na RD je bezproblémové v zmysle vydaného právoplatného územného rozhodnutia na celú obytnú skupinu.
Fotoalbum "PRAMEŇ"