OBYTNÁ SKUPINA „JUŽNÝ PRAMEŇ“ NITRA
- zástavba 51 rodinných domov s dopravnou a technickou infraštruktúrou
Obytná skupina sa nachádza v južnej časti mesta Nitry (za sídliskom Klokočina)smerom na Párovské Háje naľavo od Jarockej cesty južne za Lukovým Dvorom a juhozápadne za Obytnou skupinou „PRAMEŇ“ Nitra.
V lokalite sú navrhnuté inžinierske siete: komunikácie, chodníky, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, vodovod, plynárenské zariadenia, transformovňa, el. rozvody VN, el. rozvody NN, verejné osvetlenie, chráničky pre TF rozvody. Súčasťou navrhnutých inžinierskych sietí sú aj prípojky na stavebné pozemky RD.
Územné rozhodnutie na obytnú skupinu vrátane zaregulovania výstavby rodinných domov je vydané a právoplatné. Na dopravnú a technickú infraštruktúru je vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu a sú vydané právoplatné stavebné povolenia. Realizáciu inžinierskych sietí zabezpečilo založené združenie stavebníkov, ktoré má názov Združenie „JUŽNÝ PRAMEŇ“ Nitra.
V lokalite sú zrealizované všetky inžinierske siete a spevnená komunikácia.  
Na každom stavebnom pozemku je vybudovaná vodovodná, kanalizačná, plynová a elektrická prípojka. 
Výstavba rodinného domu je možná ihneď po vybavení ohlásenia jednoduchej stavby alebo stavebného povolenia na RD. Vybavenie ohlásenia jednoduchej stavby alebo stavebného povolenia na RD je bezproblémové v zmysle vydaného právoplatného územného rozhodnutia na celú obytnú skupinu.
OBYTNÁ SKUPINA „JUŽNÝ PRAMEŇ“ NITRA
Fotoalbum: "JUŽNÝ PRAMEŇ"